عرفان و رابطه آن با نی در موسیقی و خوش نویسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی: واحد کرج ـ ایران

2 استاد زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر در جستجوی ارائه نوعی الهام و بینش ذوقی در مورد انسان و هستی و مجسم نمودن این احساس برای مخاطب است؛ و بیان این که نوعی پیوند و هم نوایی بین هنرهای زیبا و عرفان وجود دارد. اگرچه در این گفتار از میان هنرها، خوش نویسی و موسیقی که همواره پیوند دیرینه‌ای با معرفت و ادبیات عرفانی داشته برگزیده شده‌اند؛ لیکن می توان این نگرش را در سایر رشته‌های هنری نیز گسترش داد. زیرا همان گونه که هدف نهایی هر هنری رسیدن به کمال، وحدت و انسجام و یگانگی است، در عرفان نیز شاهدیم که هدف غایی سیر و سلوک در وادی طریقت وصال به مبدأ و فنای کثرت وجودی در وحدت ذات حضرت حق است.
 

کلیدواژه‌ها


1.قرآن کریم.

2.ابن سینا، ابوعلی حسین بن عبدالله،(1381)، الاشارات و التنبیهات،مجتبی زارعی، قم: بوستان کتاب.

3."  ، " ، (1370)، فصوص الحکم، بی جا: الزهرا.

4.اسماعیل پور، اسماعیل،(1381)، اسطوره آفرینش درآیین مانی، تهران: کاروان.

5.باباشاه اصفهانی،(1372)، (آداب المشق)، مایل هروی، تهران: آستان قدس رضوی.

6.بینای مطلق، محمود،(1385) ، نظم و راز، تهران: هرمس.

7.پور نامداریان، تقی،(1389)، رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی، تهران: علمی و فرهنگی.

8.حافظ شیرازی، خواجه شمس الدین محمد،(1376)، دیوان حافظ، غنی و قزوینی، تهران: گنجینه.

9.حکمت، نصراله، (1386)، حکمت و هنر در عرفان ابن عربی، تهران: فرهنگستان هنر

10. رادفر، ابوالقاسم،(1385)، تعامل ادبیات و هنر در مکتب اصفهان، تهران: فرهنگستان هنر.

11. رید، هربرت،(1381)، معنی هنر ، نجف دریابندری، تهران: علمی و فرهنگی.

12. زرین کوب، عبد الحسین و آریان، قمر، (1377)، از نی نامه ، تهران: سخن.

13. زینعلی، محمدرضا، (1379)، نای هفت بند : دانشگاه هنر.

14. سجادی، سید جعفر،(1389)، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، تهران: طهوری.

15. سلطان علی مشهدی، صراط السطور، به کوشش کریم کشاورز، تهران: پیام .

16. سهروردی، شهاب الدین،(1388)، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج 3، سید حسین نصر، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

17. شیمل، آن ماری،(1386)، خوش نویسی و فرهنگ اسلامی، اسداله آزاد،مشهد: آستان قدس رضوی.

18. طهماسبی، طغرل،(1380)، موسیقی در ادبیات، تهران: رهام.

19. عطار نیشابوری، فریدالدین، (1375)، منطق الطیر، تهران: اساطیر.

20. کیانی نژاد، محمدعلی، (1375)، شیوه نی نوازی، تهران: کیانی نژاد.

21. مظاهری، عبدالرضا، (1385)، شرح نقش الفصوص، ابن عربی، تهران: خورشید باران.

22. مؤذنی، علی محمد،(1389)، اقتباس‌های هنری خاقانی از حروف و کلمات قرآن کریم در قصاید، ایران و پاکستان- اسلام آباد: فصل‌نامه دانش، شماره 102.

  1. 23.  ـــــــــــــ ، (1370)، غزلی در نی نامه، دانشگاه تهران: مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی: شماره های 3و4 سال29.
24. مولوی، جلال الدین محمد بن محمد، (1385)، مثنوی معنوی، رینولد نیکلسون، تهران: هرمس.

25. نجم الدین رازی،(1388)، مرصاد العباد، محمد امین ریاحی، تهران: علمی.

26. هاشمی نژاد، علی رضا، (1385)، تأملی در مبانی عرفانی صفا و شأن در رساله آداب المشق، دانشگاه شهید با هنر کرمان: گلستان هنر.