بن مایه‌های تعلیمی دین از دید جلال آل احمد

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد بوشهر

2 مربّی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد ایذه

چکیده

دین اسلام دینی است جهانی و برخوردار از یک سلسله عناصر تعلیمی، امور اعتقادی و مقررات اخلاقی و عملی است که به کار بستن آنها سعادت و نیک‌بختی انسان را در دنیا و آخرت تأمین می‌کند. مقررات تعلیمی دین اسلام که از جانب آفریدگار جهان فرستاده شده به گونه‌ای است که هر فردی از افراد بشر و هر جامعه‌ای از جامعه‌های انسانی که آنها را به کار بندد، بهترین شرایط زندگی و مترقی‌ترین کمال انسانی برایش فراهم خواهد شد. جلال آل احمد یکی از برجسته‌ترین روشن‌فکرانی است که در زمینه‌های گوناگون از جمله غرب‌زدگی، دین، حقوق زنان، دولت، روشن‌فکری و... صاحب نظر بوده و قلم‌فرسایی کرده است. اینمقالهمی‌کوشدتادیدگاه و تلقیجلالآل احمد راازدین، عللوریشه‌هایپدیدارتاریخی آنونیزفهمویازبنیان‌های تعلیمی آن کهنقشیاساسی درشکل گیری پاردایم فکری جامعه آن روز ایرانیان داشت مورد نقد و بررسی قرار دهد

کلیدواژه‌ها


1-    آل احمد، جلال(1373): ادب و هنر امروز ایران، تهران: میترا.
2-    ــــــــــــــ (1379): پنج داستان، تهران: فردوس، چ دوم.
3-    ــــــــــــــــ (1378): خسی در میقات، تهران: فردوس، چ هفتم.
4-    ــــــــــــــــ (1376): دید و بازدید، تهران:فردوس،چ هفتم.
5-    ــــــــــــــــ (1376): سه تار، تهران: فردوس،چ چهارم.
6-    ــــــــــــــــ (1347): سه مقاله دیگر، تهران: انتشارات رواق.
7-    ــــــــــــــــ (1357): کارنامه سه ساله، تهران: رواق، چ سوم.
8-    ــــــــــــــ (1378): مدیر مدرسه، تهران:فردوس، چ ششم.
9-    ــــــــــــــــ (1362): غرب‌زدگی، تهران: رواق.
10- آل احمد، شمس (1376): جلال از چشم برادر، تهران: بدیهه.
11- بروجردی، مهرزاد (1372): روشن‌فکران ایرانی و غرب، ترجمه جمشید شیرازی،تهران: بی‌نا.
12-  بهارلو، محمد (1378): مجسمه روشن‌فکر متعهد، تهران: آدینه.
13-  توکلی، غلام‌عباس (1380): جامعه شناسی دینی، تهران: سخن.
14- جیمز، ویلیام(بی تا): دین و روان، مهدی قائنی، قم: بی‌نا.
15-  دهباشی، علی (1378): یادنامه جلال آل احمد، تهران: به دید.
16-  میرآخوری، قاسم، شجاعی، حمید (1368): مرغ حق، تهران: اندیشه.