بررسی ضرب المثل های عربی خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بهبهان - ایران

2 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بوشهر - ایران

چکیده

    زبان عربی محلی مردم خوزستان مانند همۀ زبان­های دیگر در گویش یا لهجۀ محلی، دارای ویژگی­هایی است که نمونه­ای از آن، ضرب­المثل­هایی است که میان مردم متداول هستند، هر کدام از آن­ها دارای دنیایی از ذوق و اندیشه و حسن تعبیر در ادای مقصود است و معادل­هایی در زبان فارسی دارند. از نظر مضمونی در امثال فارسی و عربی شباهت­های بسیاری وجود دارد. هدف از این تحقیق گردآوری و بررسی ضرب­المثل­های عربی خوزستان می­باشد که به علت بار تجربی جوشانی که دارند می­توانند ارزنده باشند و به مطالعات اجتماعی و         مردم­شناسی کمک کنند. محور اساسی این پژوهش بر پایۀ ضرب­المثل­های عربی خوزستان استوار است؛ هم­چنین مقایسۀ ضـرب­المثل­های مشترک در زبان عـربی و فـارسی و معادل­یابی برای آن­ها در زبان فارسی. در مورد بررسی و مقایسۀ ضرب­المثل­های عربی خوزستان با فارسی و تأثیر آن­ها بر یکدیگر تاکنون پژوهش درخور توجهی صورت نگرفته است. در این پژوهش تا جائی­که امکان­پذیر بوده، امثال به صورت میدانی جمع­آوری شده­اند و مرحلۀ بعدی تحقیق و پژوهش در فضای کتابخانه انجام گرفته و از منابع مکتوب استفاده شده است. با وجود گنجینۀ پربار فرهنگ عوام، به ویژه امثال و حکم، در این منطقه، کار اساسی در این زمینه صورت نگرفته است و کتاب­هایی که در زمینۀ امثال و حکم عربی خوزستان منتشر شده­اند، از چهار و پنج کتاب تجاوز نمی­کنند.

کلیدواژه‌ها