بررسی صورخیال در اشعار محمود مشرف آزاد تهرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرمان- ایران

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرمان- ایران

چکیده

محمود مشرف آزاد تهرانی، یکی از شاعران مطرح دهۀ چهل می­باشد؛ بررسی صور خیال در اشعار او به عنوان شاعری تأثیرگذار بر شعر نو فارسی، علاوه بر اینکه منجر به کشف نوآوری­های او در زمینۀ تخیل می­گردد، زوایایی از عواطف، احساسات و شرایط اجتماعی و سیاسی او را نیز آشکار می­سازد. در این تحقیق که با روش فیش برداری و کتابخانه­ای انجام شده، سه فرضیه مبنای کار قرار گرفته است. اینکه مشرف نیز مانند بسیاری از شاعران معاصر از میان صور خیال، به عنصر تشخیص و از میان عناصر سازندۀ خیال، به طبیعت و اشیای محسوس طبیعی توجّه بیشتری نشان داده است و دیگر اینکه عواطفی که با تخیل او در هم آمیخته و تجربه­های شعری­اش را پدید آورده است نه از نوع عواطف فردی که از نوع عواطف اجتماعی و برخاسته از دردها، رنج­ها و امیدهای مشترک او با مردم جامعه­اش می­باشد و مشرف شاعری است که توانسته علاوه بر خلق تصویرهای زیبا از عهدۀ تعهد و مسؤولیتی نیز که به عنوان یک هنرمند در قبال اجتماع خود داشته به خوبی برآید.

کلیدواژه‌ها