نگاهی به تمثیل‌های نمادین در مرزبان نامه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامهرمز، ایران

چکیده

یکی از معروف‌ترین تمثیل‌ها، تمثیل حیوانی است که فرنگیان به آن فابل می‌گویند و آن را یکی از انواع ادبی می‌دانند، در فابل قهرمانان حکایت جانوران‌اند که هر کدام نمایندﮤ طبقه‌ای از مردم جامعه هستند. کتاب مرزبان نامه از شاهکارهای نثر مصنوع از زبان حیوانات و به تقلید از کلیله و دمنه نوشته شده است. مؤلف کتاب هنرمندانه و با دید وسیع اجتماعی و فرهنگی، توانسته است از قهرمانان داستان‌ها که همان جانوران هستند، به عنوان ابزاری مناسب برای طرح عقاید خود بهره ببرد. با تأمل در داستان‌ها به نظر می‌رسد مسائل اخلاقی بسیار حکیمانه و پند آموز بیان شده‌اند و هیچ نکتۀ منفی که حاوی پیامدهای بد اخلاقی باشد، دیده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها