فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی (JPLL) - مقالات آماده انتشار