دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. حکایات تمثیلی در اشعار اخوان ثالث، مبتنی بر نظریات تحلیل گفتمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

لیلا گلوی؛ مصطفی سالاری؛ بهروز رومیانی


2. نمادگرایی و تمثیلات اجتماعی حافظانه در بیان و اندیشه های هوشنگ ابتهاج(شاعر معاصر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

زینب وطن خواه؛ سیدمحمود سیدصادقی؛ مریم پرهیزگاری


3. تأملی در داستان و شخصیت های نمادین و تمثیلی شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

جعفر هواسی