نویسنده = مریم مرتضایی آبرودی
تعداد مقالات: 1
1. «حکایتی تمثیلی» از مثنوی، با مفهوم «انسان در مسیر بودن تا شدن» درفلسفه اگزیستانسیالیسم)

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 97-116

مریم مرتضایی آبرودی؛ رضا اشرف زاده؛ بتول فخر اسلام