نویسنده = سیدجعفر حمیدی
تعداد مقالات: 2
1. رویکرد تمثیلی صائب تبریزی در بیان ویژگی های انسان سالم از منظر روان شناسان انسان گرا، با تکیه بر دیوان غزلیات شاعر

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 28-57

سیّد احمد حسینی کازرونی؛ بهزاد پوررضاییان؛ سیدجعفر حمیدی؛ عزت دیره


2. بررسی تمثیلی زیبایی درون و برون از دیدگاه مولوی و حافظ

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 106-125

کاظم دهقانیان فرد؛ سیّد احمد حسینی کازرونی؛ سیدجعفر حمیدی؛ مریم پرهیزگاری