نویسنده = امیدوار مالملی
تعداد مقالات: 4
1. مختصری از تمثیلات و مثل واره‌ها در معدن الدّرر

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 8-24

امیدوار مالملی


3. مختصری از تمثیلات دیوان مجیرالدین بیلقانی

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 8-35

امیدوار مالملی


4. مختصری از امثال و تمثیلات مشترک در مثنوی و ولدنامه

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 117-137

امیدوار مالملی