نویسنده = مرضیه ندافی
تعداد مقالات: 2
1. چهره زروان در «کوش نامه» با رویکرد تمثیلی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 103-123

نعیمه متوسلی؛ مرضیه ندافی


2. گوشورون (بررسی سیمای تمثیلی و اساطیری گاو در شاهنامه ی فردوسی)

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 31-44

سید احمد حسینی کازرونی؛ نعیمه متوسلی؛ مرضیه ندافی