نویسنده = مصطفی باباخانی
تعداد مقالات: 1
1. سرچشمه‌های «شاه‌نامه» و تأثیر‌پذیری هنری و ادبی فردوسی از آن*

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 189-220

عبدالجبار رحمان اف؛ مصطفی باباخانی