نویسنده = مریم محمودی
تعداد مقالات: 3
1. گذری برتمثیل در مثنویهای طالب علی خان لکهنویی، متحلص به عیشی

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 79-96

زیبا فلاحی؛ مهرداد چترایی؛ مریم محمودی


2. اندیشة مرگ و زوال در شعر فروغ فرخزاد

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 149-164

مریم محمودی


3. تــوبه از دیدگاه عطـــار

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 147-158

مریم محمودی