نویسنده = مریم محمودی
تعداد مقالات: 5
1. گونه های تمثیل در مثنوی المعنویه الخفیه اثر ابراهیم گلشنی بردعی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 1-27

علی اخلاقی؛ مریم محمودی


2. نقش تمثیلی حیوانات در طرب المجالس

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 34-51

رضا الیاسی؛ مریم محمودی


3. گذری برتمثیل در مثنویهای طالب علی خان لکهنویی، متحلص به عیشی

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 79-96

زیبا فلاحی؛ مهرداد چترایی؛ مریم محمودی


4. اندیشة مرگ و زوال در شعر فروغ فرخزاد

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 149-164

مریم محمودی


5. تــوبه از دیدگاه عطـــار

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 147-158

مریم محمودی