نویسنده = امیدوار مالملی
تعداد مقالات: 2
1. مختصری از تعالیم رجعت و تناسخ در مثنوی مولوی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 139-158

امیدوار مالملی


2. مختصری از مضامین نجوم در دیوان مجیر

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 141-169

امیدوار مالملی