نویسنده = مجید سرمدی
تعداد مقالات: 1
1. تأملی تعلیمی- روان شناختی بر داستان پادشاه و کنیزک مثنوی در بستر قواعد ساختارگرایی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 11-34

ابوالفضل غنی زاده؛ مجید سرمدی؛ فاطمه کوپا؛ علی محمدزاده