نویسنده = غلامحسین ملایی
تعداد مقالات: 2
1. بازتاب تعلیم نام ها و معانی قرآن در مثنوی

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 59-78

امیدوار مالملی


2. بازتاب ادبیات تعلیمی در شعر بهار

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 33-50

غلامحسین ملایی