نویسنده = رضا جلیلی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی کانون روایت در داستان شیخ صنعان عطّار؛ بر اساس نظریّۀ ژنت

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 107-128

رضا جلیلی؛ پروین دخت مشهور