نویسنده = علی محمد مؤذنی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل تمثیل حکایت آن عاشق که شب بیامد برامیدِ وعده معشوق ...

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 65-77

الهه شیر محمدی؛ علی محمد مؤذنی