نویسنده = ابوالفضل غنی زاده
تعداد مقالات: 4
1. نقد و بررسی حکایت تمثیلی «جنون» از مقامات حمیدی (مطالعۀ موردی بر اساس قواعد ساختارگرایی)

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 111-129

ابوالفضل غنی زاده؛ مریم شریفی


4. تأملی تعلیمی- روان شناختی بر داستان پادشاه و کنیزک مثنوی در بستر قواعد ساختارگرایی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 11-34

ابوالفضل غنی زاده؛ مجید سرمدی؛ فاطمه کوپا؛ علی محمدزاده