نویسنده = فاضل عباس زاده
تعداد مقالات: 5
1. بررسی وجوه تمثیلی مرغان در منطق الطیر

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 70-96

فاضل عباس زاده؛ مهرداد آقائی؛ شهربانو عظیم زاده


2. بازشناسی ابعاد تمثیلی شخصیت پیر طریقت

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 67-82

فاضل عباس زاده؛ مهدی جباری


3. نقش تمثیلی حیوانات در روند داستان های شاهنامه

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 111-132

فاضل عباس زاده؛ مهدی جباری


4. مبانی زیباشناختی رخسار و زلف یار، در صحبت نامه ی همام تبریزی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 101-116

فاضل عباس زاده؛ جلیل تجلیل


5. درهم تنیدگی تناسبات تخییلی در یک بیت خاقانی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 173-192

فاضل عباس زاده