نویسنده = سهراب سعیدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تمثیل، بود بازرگان و او را طوطیی، در روایت مولوی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 43-60

محمد حسین خان محمدی؛ سهراب سعیدی؛ محبوبه اسماعیلی