نویسنده = مرتضی انصار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بیان تمثیلی و ابزارهای طنزآوری در مثنوی معنوی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 31-42

رزاق قدمنان؛ مرتضی انصار